Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met dekoffieboon zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door het gebruik van de internetsite van dekoffieboon, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dekoffieboon worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dekoffieboon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van dekoffieboon zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Dekoffieboon behoudt zich verder uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dekoffieboon. Dekoffieboon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dekoffieboon dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dekoffieboon garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per creditcard of via e-banking. Meer info hierover vindt u op het blad betalingen.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De consument kan na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. De consument beschikt over 2 termijnen die hij moet respecteren.

Termijn 1 : Binnen de 14 dagen na de dag van de levering moet de consument meedelen dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Termijn 2 : Binnen 14 dagen nadat de consument heeft meegedeeld dat hij de overeenkomst wil herroepen, dient hij de bestelde artikelen terug te sturen. ( De Koffieboon, EUROPARK 2041/1, 3530 Houthalen-Helchteren, Belgie )

De consument kan kiezen op welke manier hij De Koffieboon wenst te informeren over zijn herroepingsrecht. ( aangeraden per e-mail )

De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de consument.

Indien de consument een artikel beschadigd, geopend, onvolledig of zonder oorspronkelijke verpakking naar De Koffieboon zou terugsturen, zal De Koffieboon van de consument een schadevergoeding kunnen eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft. (zie artikel VI.51, §2 van het Wetboek van economisch recht)

Een terug betaling van de artikelen zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen. De verzendkosten zullen enkel terug betaald worden indien de volledige bestelling wordt terug gestuurd. Een terug betaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel waarmee de oorspronkelijke bestelling is betaald.

Artikel 5. Levering

5.1 De door dekoffieboon opgegeven levertijden (1-2 werkdagen) zijn deze zoals opgegeven door onze vervoerders zoals Bpost, GLS,... en trachten wij, behoudens overmacht, na te leven. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

Indien de levering, om welke redenen dan ook, niet binnen de 30 dagen kan plaatsvinden, kan de consument de overeenkomst beëindigen. Dekoffieboon zal dan alle ontvangen bedragen terug betalen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan dekoffieboon verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Klachten

7.1 De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar, tenzij een product een kortere houdbaarheidsdatum heeft.

7.2 U heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dekoffieboon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden nadat constatering mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft dekoffieboon de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De wettelijke garantie is van toepassing.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dekoffieboon ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat dekoffieboon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dekoffieboon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en dekoffieboon, dan wel tussen dekoffieboon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en dekoffieboon, is dekoffieboon niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van dekoffieboon.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.